Jazykové úrovně a obsah skupinkových kurzů

Naučte se mluvit anglicky až 4x rychleji

Úplní začátečníci


Anglickému jazyku jsem se nikdy nevěnoval(a),  potřebuji začít úplně od základů. Cítím potřebu si jazyk osvojit a vyhledávám poutavé a interaktivní způsoby výuky.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 1

Probíraná gramatika: 

Sloveso být v přítomném čase
Výrazy there is/there are
Množné číslo
Přítomný čas prostý a průběhový
Základní a řadové číslovky
Osobní a přivlastňovací zájmena
Abeceda
Čísla
Členy the, a, an

 

Znalí začátečníci (A1)


Vytvořím jednoduchou větu v přítomném čase, jazyk jsem již krátce studoval(a). Chci si zopakovat základy a posunout se dál. Potřebuji získat v základech jistotu pestrým a aktivním způsobem, abych měl(a) zájem zvyšovat zátěž a docílit plynulosti.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 2

Probíraná gramatika:

Rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým

Počítatelnost (výrazy many, much, few, little)

Výrazy some, any

Rozkazovací způsob

Minulý čas

Budoucí čas

Lehce pokročilí (A2)


Angličtinu jsem již studoval, Umím sestrojit jednoduchou větu a otázku. Znám rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým a dokážu je používat, umím říci pár vět o sobě.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 3

Probíraná gramatika:

Řadové číslovky

Datum – jak číst a psát

Pravidelná a nepravidelná přídavná jména

Minulý čas

Budoucí čas

Nepravidelná slovesa

Nepravidelné množné číslo

Mírně pokročilí (B1)

Rozumím jednoduššímu textu či konverzaci, jsem schopen/na reagovat a užívat základní fráze. Umím správně používat přítomný čas prostý a průběhový,  znám základy jednoduchého minulého a budoucího času. Rád(a) bych dosáhl(a) flexibility reagovat hbitě a korektně i v odbornějších oblastech života.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 4

Probíraná gramatika:

Budoucí čas a vazba be going to

Rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem

Nepravidelná slovesa

Způsobová slovesa a opisné tvary – must, have to, can, could, be able to, may, might, would

Podmínkové věty – budoucí

Nepočítatelná podstatná jména

Podmínkové věty – základy

Vazba have something done

Středně pokročilí (B1 +)


Zvládám konverzaci o každodenních tématech – sestavím obsáhlejší výpověď, dovedu klást otázky. Toužím se zkvalitnit svou plynulost a sebejistotu, aktivně a správně používat např. předpřítomný čas a ustálené anglické vazby.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 6

Probíraná gramatika:

Nepravidelná slovesa

Podmínkové věty

Tázací dovětky

Výrazy each other, one another

Výrazy so, such

Věty s used to

Zvratná zájmena

Předpřítomný čas průběhový

Rozdíl mezi few, a few, little, a little

Věty s be used to, get used to

Pokročilí (B2)

 

Mám již poměrně dobré znalosti. Bez větších potíží dovedu využívat veřejných služeb, jak ústně, tak formou ustálené korespondence, např. při nákupu, objednávkách, rezervacích či turistice. Potřebuji si rozšířit slovní zásobu, používat i složitější ustálené fráze, zbavit se typických českých chyb v angličtině.

Naše kurzy jsou zaměřeny hlavně na mluvení, pro lepší představu o náročnosti kurzu předkládáme obsah gramatiky. Ta je neustále procvičována mluvením, formou otázek a odpovědí a častým opakováním.

Učebnice ke kurzu: Speak 8

Probíraná gramatika:

Nepravidelná slovesa

Trpný rod

Správné používání členů

Nepřímá řeč

Předminulý čas prostý i průběhový

Podmínková věta do minulosti

Výrazy between, among, alone, on one’s own, by oneself

Základní rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

Přací věty a věty s would rather, prefer, had better

Spojka unless

Výrazy all the, the whole

Idiomy

Věty obsahující vícero sloves

Vztažné věty ( i použití whose, whom)

Vazba I am to do something

Koncovky – vytvoření slovesa z podstatného jména

Předbudoucí čas průběhový

Předpony přídavných jmen

Velmi pokročilí (B2-C1) – konverzace s rodilým mluvčím

 

Se značnou plynulostí se dohovořím i s rodilým mluvčím o odbornějších a hlubších tématech. Dovedu argumentovat, přispívat do diskuse. „Jsem si jistý(á) v kramflecích.“ Potřebuji především konverzovat, úroveň udržovat, rozšiřovat odborné pojmy, vyjadřovat pocity, docílit odlehčené komunikace s přídavky vtipu či ironie.

Tento kurz je formou konverzace na různá témata. Rozvíjí pohotovost, sebevědomí v projevu, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje výslovnost, pomůže odstranit zažité chyby a docílit projevu blízkého rodilému mluvčímu.

Učebnice ke kurzu: různé materiály s aktuální tématikou

Probíraná gramatika: lektor reaguje na konkrétní chyby studentů, zaměřuje se na rozšíření slovní zásoby, ustálená spojení, chyby v předložkách,  členech či složitějších časech.

Přihlaste se !

Důležitým prvním krokem k tomu, abyste se naučili něco nového, je rozhodnutí začít. Neodkládejte ho na zítra. Napište nám a přihlaste se na kurz.

Ukázka 21 přízvuků angličtiny

Lektoři angličtiny

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny a němčiny

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny

Tomáš

Tomáš

Lektor

lektor angličtiny

Terka

Terka

Lektor

lektorka angličtiny

Nikola

Nikola

Lektor

ředitelka jazykové školy a lektorka anglického jazyka

Míša

Míša

Lektor

lektorka angličtiny

Michelle

Michelle

Lektor

lektorka angličtiny a španělštiny

Martin

Martin

Lektor

nadšený lektor angličtiny a čínštiny

Martin

Martin

Lektor

lektor angličtiny 

Lucie

Lucie

Lektor

lektorka angličtiny 

Luciana

Luciana

Lektor

lektorka španělštiny a angličtiny

Káťa

Káťa

Lektor

lektorka angličtiny

Jack

Jack

Lektor

rodilý mluvčí z Británie

Christoph

Christoph

Lektor

rodilý mluvčí z Německa

Anička

Anička

Lektor

lektorka angličtiny